Cursus op locatie
Online cursus

Aanbod van cursussen.

NaamDoel/InhoudDuur en prijs
Bijbels HebreeuwsDoelstelling van de gehele cursus:
Aan het einde van de gehele cursus is de cursist in staat om:
- Een Hebreeuwse tekst op te lezen en uit te spreken.
- Een eenvoudige tot minder eenvoudige Hebreeuwse tekst te kunnen lezen en vertalen.
- Een Bijbelvertaling in grote lijnen te beoordelen aan de hand van de Hebreeuwse grondtekst.
De cursus bestaat uit 8 modules.
Voor de gedetailleerde inhoud zie ook het vervolg van deze pagina.
Iedere module bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur incl. pauze *).

De prijs per module is
€ 90,=, uitgaande van een online cursus.
De Hebreeuwse BijbelDeze cursus is bedoeld als kennismaking met de achtergrond en vroege en latere geschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel, zoals de totstandkoming, overlevering en bewaring van de Hebreeuwse Bijbeltekst. Hierbij wordt met name ingegaan op de Hebreeuwse taal en het Hebreeuwse schrift, de ontwikkeling en betekenis hiervan. Verder komen zaken als schrijvers, handschriftenmateriaal en oude vertalingen aan de orde. Ook zal aandacht worden besteed aan de inhoud zelf van de Hebreeuwse Bijbel, en het vertalen van de verschillende teksttypen zoals wetten, poëzie en geschiedenis. Per lesavond zal een tekstdeel worden besproken.
Voor deze cursus is geen voorkennis (van het Hebreeuws) vereist.
Voor de gedetailleerde inhoud zie ook het vervolg van deze pagina.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur incl. pauze *).


De prijs is € 90,=,
uitgaande van een online cursus.
LeescursusLezen uit de Hebreeuwse Bijbel
Hebreeuwse teksten lezen en vertalen
Cursus voor meergevorderden

In deze cursus staat het lezen en vertalen uit de Hebreeuwse Bijbel centraal. De Hebreeuwse teksten worden gelezen, grammaticaal uitgelegd en vertaald.
Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de verschillende tekstsoorten zoals: Tora, poëtische teksten, profetie of historische teksten.
Van de Hebreeuwse tekst wordt eerst een woordelijke vertaling gemaakt als ‘werkvertaling’ die als basis dient voor een meer ‘lopende’ vertaling van de teksten.

Deze cursus is bedoeld voor wie al enige kennis van het Bijbels Hebreeuws heeft en dit wil bijhouden en/of uitbreiden.Hiermee is deze module zeer geschikt voor studenten theologie en bijvoorbeeld predikanten. Het is mogelijk dat cursisten zelf aangeven welke teksten zij graag zouden willen lezen en vertalen.
Is afhankelijk van de interesse en beschikbare tijd van cursisten.
Als voorbeeld: 6 bijeenkomsten van 1,5 of 2 uur.*)


De prijs is € 90,=,
uitgaande van een online cursus.

*) In overleg met de docent is het mogelijk om af te wijken van het voorgaande en een andere indeling/duur te kiezen. Neem contact op om de mogelijkheden af te stemmen.

Cursusvormen

Er zijn twee vormen waarin deze cursussen gegeven kunnen worden:

 • een cursus op locatie
  Dat is mogelijk als er voldoende interesse is en de reistijd voor de cursisten en cursusleider naar de cursuslocatie acceptabel is. Cursussen in een regio met een straal van 30km rond Zwolle zouden zonder meer haalbaar zijn. Hieronder vallen bijv. locaties als Meppel, Apeldoorn en Harderwijk. Locaties buiten die regio zouden in overleg ook mogelijk kunnen zijn, maar in dat geval zou een online cursus (zie hieronder) ook een optie zijn. Het initiatief voor zo’n cursus ligt doorgaans bij een gemeente, leerhuis, of een onderwijsinstelling. In overleg met de initiatiefnemers kan bedoelde cursus dan worden vermeld op deze website, zodat meer geïnteresseerden zich kunnen aanmelden.
 • een online cursus
  Een online cursus is eenvoudiger te organiseren omdat er geen geografische beperkingen zijn en er geen cursuslocatie gevonden behoeft te worden. Online cursussen worden gedaan met behulp van software voor video-vergaderen. Deelnemers krijgen daarbij een duidelijke instructie voor het gebruik ervan. Via een link in een e-mail kunnen deelnemers dan zonder problemen deelnemen aan een cursus. Voorwaarden zijn het beschikbaar hebben van een PC, laptop of tablet met een camera en microfoon en een goede internetverbinding. Voordat de cursus start, wordt de goede werking getest zodat er bij de start geen hindernissen te verwachten zijn.

Cursusinhoud: Bijbels Hebreeuws

Deze cursus over de Hebreeuwse grammatica omvat 8 modules van elk 6 lessen.
In module 1 staat schrift- en klankleer centraal. In de overige modules komt vormleer aan de orde. Vanaf module 7 en 8 komt hierbij ook de basiskennis van Hebreeuwse zinsbouw bij.

Module 1

Achtergronden van de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse taal

 • De talen van de Hebreeuwse Bijbel
 • Hebreeuws, een Semitische taal
 • Geschiedenis van de Hebreeuwse taal

Schrift- en klankleer

 • Het Hebreeuwse alfabet: de tekens, namen en uitspraak
 • Klinkertekens; leesmoeders
 • Nog enkele andere tekens
 • Verdubbeling van letters
 • Letters met dubbele uitspraak
 • Enkele andere schrifttekens

Aan het einde van deze module is de cursist in staat de Hebreeuwse letters en andere tekens te herkennen en de Hebreeuwse woorden te lezen en uit te spreken.
Bij elk onderdeel van de module: lees- en transcriptieopdrachten met uitwerking uit het Werkboek.

Module 2 Vormleer
Vormleer deel I

 • Inflectie van naamwoorden
 • Functiewoorden: lidwoord, voornaamwoorden, voegwoord, voorzetsels
 • De verschillende woordgroepen
 • Status constructus (deel 1)
 • Achtervoegsels (deel 1)

Bij elke les: oefenen met het vertalen van eenvoudige woordjes en zinnetjes.
Bij elk onderdeel van de module: opdrachten met uitwerking uit het Werkboek.

Module 3

 • Het werkwoord: inleiding
 • Het werkwoord: tijden en wijzen
 • Het werkwoord: de stamformaties
 • Status constructus (deel 2)
 • Achtervoegsels (deel 2)
 • Telwoorden (deel 1)

Bij elke les: eenvoudige Bijbelverzen (of delen daarvan) vertalen.
Bij elk onderdeel van de module: opdrachten met uitwerking uit het Werkboek

Module 4
Het regelmatige werkwoord (vervolg)

 • Algehele repetitie stamformaties
 • De werkwoorden met keelletter
 • Werkwoord met achtervoegsel
 • Functiewoorden (vervolg)

Bij elke les: werkwoordsvormen en zeer korte tekstdelen vertalen.
Bij elk onderdeel van de module: opdrachten met uitwerking uit het Werkboek

Module 5

 • Het onregelmatige werkwoord
 • De verschillende groepen van het onregelmatige werkwoord
 • Telwoorden (deel 2)

Bij elke les: eenvoudige, korte teksten vertalen.
Bij elk onderdeel van de module: opdrachten met uitwerking uit het Werkboek

Module 6

 • Het onregelmatige werkwoord (vervolg)
 • De verschillende groepen van het onregelmatige werkwoord
 • Vertaalproblemen

Bij elke les: Teksten vertalen.
Bij elk onderdeel van de module: opdrachten met uitwerking uit het Werkboek

Module 7

 •  Het dubbel zwakke werkwoord
 • Functiewoorden (vervolg)
 • Syntaxis
 • Vertaalproblemen

Bij elke les: langere teksten vertalen.
Bij elk onderdeel van de module: opdrachten met uitwerking uit het Werkboek

Module 8

 • Syntaxis (vervolg)
 • Lezen, interpreteren en vertalen
 • Gebruik hulpmiddelen

Bij elke les: vertalen langere tekstdelen.
Bij elk onderdeel van de module: opdrachten met uitwerking uit het Werkboek

Cursusinhoud: De Hebreeuwse Bijbel

De Hebreeuwse Bijbel: achtergrond, geschiedenis en inhoud

Overzicht cursusinhoud

 1. De Hebreeuwse Bijbel
  Van Mozes tot Ezra: van Tora tot de Geschriften
  Boekrollen en boekvorm
 2. De Hebreeuwse taal
  Kenmerken, geschiedenis en vertalen van het Bijbels Hebreeuws
 3. Het Hebreeuwse schrift
  Oorsprong, ontwikkeling en kenmerken van het Hebreeuwse schrift
  Over medeklinkers, klinkers en het lezen van een Hebreeuwse tekst
 4. Vroege tekstgeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel
  Totstandkoming en vroege overlevering van de Bijbeltekst
  Mozes, Ezra, schrijvers, schriftgeleerden en daarna…
 5. Latere tekstgeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel
  Oude vertalingen en handschriften: de geleerden uit Tiberias en tekstoverlevering …
 6. De inhoud van de Hebreeuwse Bijbel nader bezien:
  Over dichters en profeten
  Het vertalen van de Hebreeuwse Bijbeltekst

Tijdens elke les zal een kort tekstdeel worden besproken en toegelicht.